asw:libris

DMS - Integralni sistem za upravljanje dokumentima

asw:libris pruža kompletno rešenje za rad sa e-dokumentima u kompaniji, počevši od prijema, skeniranja i zavođenja e-dokumenta, dostavljanjem dokumenta za rešavanje, do konačnog arhiviranja dokumenta u elektronskoj arhivi.

Sistem obezbeđuje smanjenje troškova u radu sa dokumentacijom s obzirom da u potpunosti može da eliminiše nepotrebno umnožavanje dokumenata i troškove dostave papirnih dokumenata. Ovaj sistem  značajno umanjuje vreme koje je potrebno za dostavu dokumenta odgovarajućoj osobi, što podiže produktivnost kompanije i pravovremenost u donošenju važnih poslovnih odluka.

Rešenje je razvijeno na Java platformi. Web aplikacija je razvijena u savremenoj Java Server Faces Tehnologiji. Baza podataka je vodeći open source DBMS PostgreSQL, ali s obzirom da se za ORM koristi JPA i Hibernate, asw:libris može da radi sa bilo kojom bazom podataka koju podržava Hibernate (Oracle, Sql Server, My SQL itd).

Moduli asw:libris sistema:

• Delovodnik – Delovodnik je rešenje za prijem i slanje pošte za jednu ili više pisarnica kompanije. Ovaj modul obezbeđuje celokupan uvid u dokumentaciju kompanije, nevezano za broj dislociranih pisarnica u kompaniji.

• Dostava dokumentacije – Ovaj modul obezbeđuje dostavu dokumentacije na rešavanje organizacionim jedinicama. Dostava dokumentacije predstavlja poslovni proces (workflow) koji obezbeđuje dostavu ulazne pošte organu rešavanja, internu korespondenciju kroz kompaniju kao i kreiranje i dostavu izlazne dokumentacije Pisarnici.

• E – arhiv – asw:libris koristi Alfresco open source repozitorijum za čuvanje e-dokumenata. Ovaj sistem obezbeđuje verzionisanje, alarme, obaveštenja (notifikacije), pravila (rulove), pretraživač čitavog teksta (full text search), indeksiranje, security i još mnoge druge funkcije naprednog DMS repozitorijuma. Za integraciju sa Alfrescom koristi se CMIS standard, što čini asw:libris lako prilagodljivim za integraciju sa bilo kojim drugim DMS repozitorijumom.

Integracija asw:libris sa drugim sistemima:

• Integracija sa OCR sistemima – asw:libris obezbeđuje integraciju sa brojnim naprednim OCR rešenjima namenjenim indeksiranju meta-podataka sa dokumenata. Brzi skeneri u kombinaciji sa OCR softverom (Kofax, Abby itd) omogućavaju velikim kompanijama uštede u vremenu pri skeniranju i indeksaciji velikog broja dokumenata. asw:libris obezbeđuje integraciju sa ovakvim sistemima, ali obezbeđuje i ručnu opciju skeniranja i indeksacije za kompanije koje ne žele da investiraju u ovakvu opremu.

• Integracija sa asw:dominus – asw:libris je integrisan sa asw:dominus za ulazne i izlazne račune. Pri zavođenju ulaznog računa u asw:libris zavedeni račun se kreira kao “draft” u asw:dominus sistemu. Draft računa nosi sa sobom informacije o unetim meta-podacima računa kao i link na e-račun, što omogućava da se slika računa uvek vidi za taj račun iz asw:dominus sistema. Takođe, obezbeđeno je da se meta-podaci računa unose samo jednom, u asw:libris sistemu.

Integracija sa asw:utilitas – asw:libris je integrisan sa CRM modulom asw:utilitas sistema.

Prednosti uvođenja asw:librisa:

  • Brzina pronalaženja dokumenta
  • Sređena dokumentacija po klasama i vrstama dokumenata
  • Eliminisano je nepotrebno umnožavanje dokumenata i nepotrebno kreiranje interne papirne dokumentacije
  • Više referenata u Pisarnici može da radi paralelno
  • Centralizovana papirna arhiva
  • Brži tok i bolja kontrola procesa, notifikacije, alarmi…
  • Nema zagubljenih dokumenata
  • pristupa dokumentima
  • Verzionisanje dokumenata, istorija izmena

Preuzmite Brošuru